Monitoringstrategie

Monitoringstrategie

De tweede stap in de informatiecyclus is de monitoringstrategie: hoe wordt de gewenste informatie verzameld? In de meeste gevallen is gekozen voor uitvoering door soortenorganisaties. Zij coördineren meetnetten met vele vrijwilligers die de metingen in het veld uitvoeren. Verder organiseren provincies en diensten van Rijkswaterstaat enkele meetnetten of onderdelen daarvan. Daarbij worden betaalde veldmedewerkers ingeschakeld.

Het gaat dus niet om één allesomvattend natuurmeetnet, maar om een stelsel van landelijke meetnetten. Voor elke soortgroep zijn namelijk aparte veldmetingen nodig.

Heldere afspraken

Met de soortenorganisaties worden contracten gesloten. Die bevatten afspraken over de afstemming van de meetnetten op de meetdoelen, de kwaliteit van de gegevens en het tijdig leveren van gegevens. Begeleidingscommissies per meetnet bewaken die afspraken en het CBS rapporteert jaarlijks in het NEM-kwaliteitsrapport over de voortgang.