Broedvogels

Het Meetnet Broedvogels produceert de trendgegevens van nagenoeg alle soorten broedvogels die in Nederland voorkomen.

Organisatie:

Coördinatie: Sovon Vogelonderzoek Nederland.
Uitvoering: Vrijwilligers, Sovon, CBS, RWS Waterdienst, provincies, terreinbeherende instanties.
Opdrachtgevers: Ministerie van EZ, RWS Waterdienst.

Veldwerkmethode

Het Meetnet Broedvogels bestaat uit het Broedvogel Monitoring Project (BMP) en het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB).

Het BMP gaat over tellingen van algemene en schaarse broedvogels. Deze worden geteld met een steekproef van ruim duizend vaste meetlocaties van gemiddeld omstreeks 100 hectare groot. Per locatie worden alle soorten geteld of een specifieke vaste soortgroep, waaronder weidevogels, bijzondere soorten en roofvogels.

Het LSB betreft tellingen van zeldzame soorten en van kolonievogels. Daarbij worden in principe alle broedparen landsdekkend geteld. Bij de zeldzame soorten is het niet altijd mogelijk om ieder broedgeval te tellen en dan worden in ieder geval de kerngebieden van elke soort geteld met in totaal minstens 50% van de landelijke populatie van de desbetreffende soort.

Zie ook de veldwerkhandleiding en de onderzoeksbeschrijving.

Toepassingen:
  • Trends van de vogelsoorten van de Vogelrichtlijn, zowel landelijk als in Natura2000-gebieden (NEM-meetdoel)
  • Landelijke trends van vogelsoorten van Soortbeschermingsplannen (NEM-meetdoel)
  • Trends van broedvogels in zoete en zoute rijkswateren (NEM-meetdoel)
  • Trends van broedvogels in het Waddengebied (NEM-meetdoel; hierover zijn afspraken met Duitsland en Denemarken gemaakt in het TMAP-overleg)
  • Trends op diverse schaalniveaus, voor natuurgraadmeters in de Natuurbalans en voor rapportages voor biodiversiteitsconventies, waaronder de Convention on Biological Diversity (NEM-meetdoel)
  • Trends van ‘schadesoorten’, zoals kraaien, in verband met vrijstellingen en ontheffingen bij de Flora- en Faunawet
  • Actualisering Rode Lijst Vogels
  • Evaluatie van het Programma Beheer
  • Onderzoek naar effecten van verkeer en ruimtelijke kwaliteit op broedvogels
Kwaliteitsborging:

De standaardisatie van het veldwerk is voorgeschreven in de veldhandleidingen van het BMP en van het LSB. Er is een geautomatiseerde controle op fouten en onwaarschijnlijke gegevens. Bij de statistische analyse wordt gecorrigeerd voor mogelijke vertekeningen als gevolg van ontbrekende tellingen, overbemonstering van bepaalde regio’s en dergelijke.

Gebruikersinformatie:

Tijdreeksen met resultaten zijn beschikbaar vanaf 1990 (er zijn ook oudere gegevens). De veldgegevens en de gegevens met de exacte ligging van de meetlocaties zijn alleen bij uitzondering beschikbaar. Deze worden beheerd door Sovon.

Nieuwe resultaten zijn elk jaar in de herfst beschikbaar. Trends en jaarcijfers van bijna alle broedvogels (inclusief de kolonievogels en zeldzame soorten) zijn per soort te vinden op de website van Sovon. Natuurgraadmeters en trends per soort met toelichting zijn ook voorhanden in het Compendium voor de Leefomgeving, in het jaarlijkse Sovon-broedvogelrapport en onder de knop Dataloket.

Sluit Menu