Dagactieve zoogdieren

Het Meetnet Dagactieve Zoogdieren is gericht op het volgen van de populatieontwikkeling van enkele algemeen voorkomende zoogdieren zoals konijn, haas, ree, vos en eekhoorn.

Organisatie:

Coördinatie: Zoogdiervereniging(ZV).
Uitvoering: Vrijwilligers, ZV , CBS, Sovon, Zoogdiervereniging, duinbeheerders, waterschappen.
Opdrachtgever: Ministerie van LNV.

Veldwerkmethode

Dagactieve zoogdieren worden tegelijk met broedvogels geteld in een deel van de telgebieden van het broedvogelmeetnet (BMP) door vrijwilligers van Sovon. Dit betreft ellingen in circa tweeduizend vaste meetlocaties van circa 50–200 hectare groot, die in et voorjaar meerdere keren worden bezocht. Alleen voor konijn, haas, ree, vos, eekhoorn egel en muskusrat resulteren deze tellingen in voldoende betrouwbare aantalstrends. Voor andere soorten zijn de gegevens alleen geschikt voor het in kaart brengen van de verspreiding.

Zie ook de veldwerkhandleiding en de onderzoeksbeschrijving.

Toepassingen:
  • Landelijke trends van de haas in agrarisch gebied (NEM-meetdoel)
  • Trends van het konijn, zowel landelijk als in enkele deelgebieden, in verband met bejaging en ziekten
  • Trends op diverse schaalniveaus, voor natuurgraadmeters in de Natuurbalans en voor rapportages voor biodiversiteitsconventies, waaronder de Convention on Biological Diversity (NEM-meetdoel)
  • Jaarlijkse actualisering Rode Lijst Zoogdieren
Kwaliteitsborging:

De standaardisatie van het veldwerk is voorgeschreven in de veldhandleiding van het Broedvogel Monitoring Project. Er is een geautomatiseerde controle op fouten en onwaarschijnlijke gegevens. Bij de statistische analyse wordt gecorrigeerd voor mogelijke vertekeningen als gevolg van ontbrekende tellingen, overbemonstering van bepaalde regio’s en dergelijke.

Gebruikersinformatie:

Het meetnet loopt vanaf 1994. Landelijke resultaten voor de haas en het konijn zijn er echter pas vanaf 1997. De aparte duintellingen van het konijn lopen vanaf 1986. De veldgegevens zijn alleen bij uitzondering beschikbaar. Deze worden beheerd door de Zoogdiervereniging.

Nieuwe resultaten zijn elk jaar in de zomer beschikbaar. Natuurgraadmeters en trends per soort met toelichting zijn voorhanden in het Compendium voor de Leefomgeving en onder de knop Dataloket.

Sluit Menu