Hazelmuis

De hazelmuis is een soort van de Europese Habitatrichtlijn en komt voor in structuurrijke bossen van Zuid-Limburg. Door verdwijnen van geschikt leefgebied is de soort sterk achteruitgegaan. Met behulp van het Meetnet Hazelmuis zijn de effecten van het beheer op deze soort te evalueren.

Organisatie:

Coördinatie: Zoogdiervereniging.
Uitvoering: Vrijwilligers, Zoogdiervereniging, CBS.
Opdrachtgever: Ministerie van EZ.

Veldwerkmethode

Het onderzoek naar de hazelmuis betreft tellingen van de nestjes die deze dieren in de zomer en het najaar maken in de randen van structuurrijke bossen van Zuid-Limburg. Deze tellingen worden uitgevoerd door vrijwilligers van de Zoogdiervereniging in circa 50 vaste bosrand-transecten. Het gehele bekende verspreidingsgebied van deze soort wordt daarmee geïnventariseerd.

Zie ook de veldwerkhandleiding en de onderzoeksbeschrijving.

Toepassingen:
  • Habitatrichtlijn: landelijke trends.
  • Habitatrichtlijn: landelijke verspreiding van soorten.
  • Habitatrichtlijn: Rode Lijst-status van typische soorten.
  • Rode Lijsten: Rode Lijst-status van soorten.
Kwaliteitsborging:

De standaardisatie van het veldwerk is voorgeschreven in een veldhandleiding. Er is een geautomatiseerde controle op fouten en onwaarschijnlijke gegevens.

Gebruikersinformatie:

Het meetnet loopt officieel vanaf 2005, maar er zijn al gegevens beschikbaar vanaf 1992. De veldgegevens zijn alleen bij uitzondering beschikbaar. Deze worden beheerd door de Zoogdiervereniging. De gegevens met de exacte ligging van de meetlocaties zijn op aanvraag beschikbaar bij de Zoogdiervereniging.

Nieuwe resultaten zijn elk jaar in de zomer beschikbaar. De resultaten zijn te raadplegen in het Compendium voor de Leefomgeving. en onder de knop Dataloket.

Sluit Menu