Vleermuis transect tellingen

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten hebben een beschermde status omdat zij vermeld worden in bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn.
De gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis worden gevolgd met het Meetnet Vleermuis Transect Tellingen.

Organisatie:

Coördinatie: Zoogdiervereniging.
Uitvoering: Vrijwilligers, Zoogdiervereniging, CBS.
Opdrachtgever: Ministerie van LNV.

Veldwerkmethode:

Van vier algemene soorten: De gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, laatvlieger en Rosse vleermuis, wordt de aantalsontwikkeling gevolgd door met batdetectoren vleermuisgeluiden op te nemen tijdens het rijden van vaste routes met de auto. De geluidsopnamen worden gemaakt met een volautomatische batdetector, die tevens gps-coördinaten van de opnamen vastlegt. Met de geluidskarakteristieken van de opnames kunnen de soorten worden gedetermineerd en uit het aantal opnamen van een soort per route kunnen voor de algemeen aangetroffen soorten aantalsindicaties worden afgeleid. De locatiegegevens van de opname geven tevens informatie over de verspreiding van soorten.

Zie ook de onderzoeksomschrijving en Veldhandleiding.

Toepassingen:

Sterk sturende meetdoelen:
• Habitatrichtlijn / Vogelrichtlijn: landelijke trends
• Habitatrichtlijn / Vogelrichtlijn: verspreiding van soorten
Matig sturende meetdoelen:
• Natura 2000: trends per Natura 2000-gebied
• Natura 2000: populatiegrootte per Natura 2000-gebied
• Habitatrichtlijn/Vogelrichtlijn: trends in gezamenlijke HR-/VR-gebieden
• Rode Lijsten: Rode Lijst-status van soorten

Niet sturende meetdoelen:
• Convention on Biological Diversity: landelijke trends
• Eurobats: landelijke trend
• Klimaatverandering: landelijke trends en fenologische verschuivingen
• Natuurgraadmeters: landelijke trends, trends per biotoop etc.
• Stadsnatuur: landelijke trends

Kwaliteitsborging:

De standaardisatie van het veldwerk is voorgeschreven in een veldhandleiding. Er is een geautomatiseerde controle op fouten en onwaarschijnlijke gegevens. De statistische analyse is nog in ontwikkeling.

Gebruikersinformatie:

Nieuwe resultaten zijn jaarlijks beschikbaar. Natuurgraadmeters en trends per soort met toelichting zijn voorhanden in het Compendium voor de Leefomgeving en op deze website op de pagina Dataloket.

Sluit Menu