Vleermuis transect tellingen

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten hebben een beschermde status omdat zij vermeld worden in bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn.
De gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis worden gevolgd met het Meetnet Vleermuis Transect Tellingen.

Organisatie:

Coördinatie: Zoogdiervereniging.
Uitvoering: Vrijwilligers, Zoogdiervereniging, CBS.
Opdrachtgever: Ministerie van LNV.

Veldwerkmethode:

De gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis behoren tot de meest algemene van de vleermuissoorten. Desondanks was er tot 2013 geen geschikte methode voor het volgen van de populatiegrootte of verspreiding van deze soorten. Het beschikbaar komen van geavanceerde batdetectoren met automatische opnamemogelijkheden, maakte het mogelijk om een telmethode te ontwerpen op basis van jaarlijks per auto af te leggen vaste transecten, waarbij de opgenomen vleermuisgeluiden achteraf op soort gedetermineerd kunnen worden en gekoppeld kunnen worden aan een locatie. Naast aantalsgegevens voor de vier algemene soorten, komen uit dit project ook verspreidingsgegevens beschikbaar voor enkele andere vleermuissoorten.

Zie ook de veldwerkhandleiding.

Toepassingen:

Sterk sturende meetdoelen:
• Habitatrichtlijn / Vogelrichtlijn: landelijke trends
• Habitatrichtlijn / Vogelrichtlijn: verspreiding van soorten
Matig sturende meetdoelen:
• Natura 2000: trends per Natura 2000-gebied
• Natura 2000: populatiegrootte per Natura 2000-gebied
• Natura 2000: trends in gezamenlijke Natura 2000-gebieden
• Rode Lijsten: Rode Lijst-status van soorten
Niet sturende meetdoelen:
• Convention on Biological Diversity: landelijke trends
• Eurobats: landelijke trend
• Klimaatverandering: landelijke trends en fenologische verschuivingen
• Natuurgraadmeters: landelijke trends, trends per biotoop etc.
• Stadsnatuur: landelijke trends

Kwaliteitsborging:

De standaardisatie van het veldwerk is voorgeschreven in een veldhandleiding. Er is een geautomatiseerde controle op fouten en onwaarschijnlijke gegevens. De statistische analyse is nog in ontwikkeling.

Gebruikersinformatie:

Nieuwe resultaten zijn jaarlijks beschikbaar. Natuurgraadmeters en trends per soort met toelichting zijn voorhanden in het Compendium voor de Leefomgeving en op deze website op de pagina Dataloket.

Sluit Menu