Vleermuizen winterverblijven

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten hebben een beschermde status omdat zij vermeld worden in bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn. Zeven van deze soorten worden gevolgd middels het Meetnet Vleermuizen in winterverblijven.

Organisatie:

Coördinatie: Zoogdiervereniging.
Uitvoering: Vrijwilligers, Zoogdiervereniging, CBS
Opdrachtgever: Ministerie van LNV.

Veldwerkmethode

Voor mensen toegankelijke winterverblijfplaatsen van vleermuizen zoals mergelgroeven, kelders, bunkers en forten worden in de winter eenmalig geïnventariseerd op het voorkomen van vleermuizen. Daarmee is de trend in aantal te volgen van de zeven soorten die voornamelijk in dergelijke verblijven hun winterslaap houden. Soorten die voornamelijk in lastig te tellen en ontoegankelijke verblijfplaatsen overwinteren (boomholten en spouwmuren e.d.), worden in dit meetnet onvoldoende aangetroffen om de trends daarvan te kunnen volgen.

Zie ook de veldwerkhandleiding en een onderzoeksbeschrijving.

Toepassingen:

Sterk sturende meetdoelen:

 • Habitatrichtlijn / Vogelrichtlijn: landelijke trends
 • Habitatrichtlijn / Vogelrichtlijn: verspreiding van soorten

Matig sturende meetdoelen:

 • Natura 2000: trends per Natura 2000-gebied
 • Natura 2000: populatiegrootte per Natura 2000-gebied
 • Habitatrichtlijn/Vogelrichtlijn: trends in gezamenlijke HR-/VR-gebieden
 • Rode Lijsten: Rode Lijst-status van soorten

Niet sturende meetdoelen:

 • Convention on Biological Diversity: landelijke trends
 • Eurobats: landelijke trend
 • Klimaatverandering: landelijke trends en fenologische verschuivingen
 • Natuurgraadmeters: landelijke trends, trends per biotoop etc.
 • Stadsnatuur: landelijke trends
Kwaliteitsborging:

De standaardisatie van het veldwerk is voorgeschreven in een veldhandleiding. Er is een geautomatiseerde controle op fouten en onwaarschijnlijke gegevens. Bij de statistische analyse wordt gecorrigeerd voor mogelijke vertekeningen als gevolg van ontbrekende tellingen en dergelijke.

Gebruikersinformatie:

Het meetnet loopt vanaf 1986; vanaf dat jaar zijn van de zeven soorten die veel in de grote winterverblijven voorkomen jaarcijferreeksen beschikbaar. Van de overige soorten zijn geen tijdreeksen voorhanden. De veldgegevens zijn alleen bij uitzondering beschikbaar. Deze worden beheerd door de Zoogdiervereniging.

Nieuwe resultaten zijn jaarlijks beschikbaar. Natuurgraadmeters en trends per soort met toelichting zijn voorhanden in hetCompendium voor de Leefomgeving en onder de knop Dataloket.

Sluit Menu