Vleermuizen zoldertellingen

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten hebben een beschermde status omdat zij vermeld worden in bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn.

De grijze grootoorvleermuis en de ingekorven vleermuis worden gevolgd met het Meetnet Vleermuizen zoldertellingen.

Organisatie:

Coördinatie: Zoogdiervereniging.
Uitvoering: Vrijwilligers, Zoogdiervereniging, CBS.
Opdrachtgever: Ministerie van LNV.

Veldwerkmethode

De grijze grootoorvleermuis en de ingekorven vleermuis zijn zeldzame soorten die alleen in de drie zuidelijke provincies voorkomen. In de zomer hebben ze een voorkeur voor verblijven op zolders van kerken, kloosters en vergelijkbare gebouwen. Door jaarlijkse tellingen op deze zolders én op locaties waar deze soorten nieuw verschijnen is de trend van de grijze grootoorvleermuis en de ingekorven vleermuis te volgen. Daarnaast worden in het hele land ieder jaar veel (andere) kerkzolders onderzocht op het voorkomen van vleermuizen om voor alle soorten verspreidingsinformatie te verzamelen en om eventuele uitbreiding van het verspreidingsgebied van grijze grootoorvleermuis en ingekorven vleermuis te kunnen detecteren

 Zie ook de veldwerkhandleiding en de onderzoeksbeschrijving.

Toepassingen:

Sterk sturende meetdoelen:

 • Habitatrichtlijn / Vogelrichtlijn: landelijke trends
 • Habitatrichtlijn / Vogelrichtlijn: verspreiding van soorten

Matig sturende meetdoelen:

 • Natura 2000: trends per Natura 2000-gebied
 • Natura 2000: populatiegrootte per Natura 2000-gebied
 • Habitatrichtlijn/Vogelrichtlijn: trends in gezamenlijke HR-/VR-gebieden

 • Rode Lijsten: Rode Lijst-status van soorten

Niet sturende meetdoelen:

 • Convention on Biological Diversity: landelijke trends
 • Eurobats: landelijke trend
 • Klimaatverandering: landelijke trends en fenologische verschuivingen
 • Natuurgraadmeters: landelijke trends, trends per biotoop etc.
 • Stadsnatuur: landelijke trends
Kwaliteitsborging:

De standaardisatie van het veldwerk is voorgeschreven in een veldhandleiding. Er is een geautomatiseerde controle op fouten en onwaarschijnlijke gegevens. Bij de statistische analyse wordt gecorrigeerd voor mogelijke vertekeningen als gevolg van ontbrekende tellingen en dergelijke.

Gebruikersinformatie:

Nieuwe resultaten zijn jaarlijks beschikbaar. Natuurgraadmeters en trends per soort met toelichting zijn voorhanden in hetCompendium voor de Leefomgeving en onder de knop Dataloket.

Sluit Menu