Broedvogels

Het Meetnet Broedvogels produceert de trendgegevens van nagenoeg alle soorten broedvogels die in Nederland voorkomen. Organisatie: Coördinatie: Sovon Vogelonderzoek Nederland. Uitvoering: Vrijwilligers, Sovon, CBS, RWS Waterdienst, provincies, terreinbeherende instanties. Opdrachtgevers:…

Lees meer

Nestkaarten

Het Meetnet Nestkaarten levert informatie over het broedsucces van vogels en over het tijdstip van het broeden en de veranderingen daarin. Organisatie: Coördinatie: Sovon Vogelonderzoek Nederland. Uitvoering: Vrijwilligers, Sovon, Werkgroep…

Lees meer

Watervogels

In het meetprogramma voor watervogels worden doortrekkende en overwinterende watervogels in alle belangrijke waterrijke gebieden in Nederland gevolgd. Ganzen en zwanen worden daarnaast ook gevolgd op pleisterplaatsen (‘ganzengebieden’). Ook worden…

Lees meer
Sluit Menu