Producten

Jaarlijks levert het NEM indexcijfers en trends van soorten en graadmeters waarin trends van soorten zijn gecombineerd (zie ook Gegevensproductie). Deze resultaten worden gebruikt in de volgende informatieproducten:

 1. Compendium voor de Leefomgeving
 2. Themapagina’s Natuur en Webmagazine (CBS)
 3. NEM-kwaliteitsrapport
 4. Nieuwsbrieven en websites van soortenorganisaties en SOVON
 5. Symposium Orde uit Chaos
 6. Proefschriften

Naast de ‘standaard’ eindresultaten van het NEM, wordt ook maatwerk uitgevoerd waarvan de resultaten altijd worden gepubliceerd. Aan maatwerk-analyses zijn wel voorwaarden verbonden en vaak moet toestemming worden verkregen van de veldwerkers die de gegevens hebben verzameld. Hierover kunt u contact opnemen met de betreffende soortenorganisatie of het CBS.

Compendium voor de Leefomgeving

Het Compendium voor de Leefomgeving bevat veel resultaten van de NEM-meetprogramma’s in de vorm van tabellen (met indexcijfers), grafieken (trends in beeld brengen) en kaarten (verspreiding van soorten over Nederland in beeld brengen). Deze zijn voorzien van toelichtende teksten. Het compendium is een gezamenlijke publicatie van het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Themapagina’s Natuur en Webmagazine (CBS)

Op de Themapagina’s Natuur en Milieu van het CBS staat de methodische verantwoording van de NEM-meetnetten. Dit betreft o.a.:

 • Technische beschrijving van het meetdoel
 • Waarnemingsmethoden
 • Steekproefomvang
 • Controles en correcties
 • Statistische analysemethoden
 • Veldhandleidingen

Het CBS-Webmagazine bevat persberichten over nieuwe resultaten van de meetprogramma’s.

NEM-kwaliteitsrapport

Het rapport “Meetprogramma’s voor Flora en Fauna" van het NEM is het jaarverslag over de kwaliteit van de NEM-meetnetten. Daarnaast geeft het een overzicht van het doel en de opzet van elk meetnet, de gevolgde soorten, kaarten met de ligging van de meetpunten in Nederland en de landelijke jaarcijfers van veel soorten.

Nieuwsbrieven en websites van soortenorganisaties en SOVON

Om de tellers te informeren, geeft elke soortenorganisatie een nieuwsbrief uit met de resultaten van de tellingen. Zie de websites van de soortenorganisatie en SOVON voor meer informatie.

Symposium Orde uit Chaos

Lezingen gehouden op het Symposium Orde uit Chaos op 14 maart 2013 bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (pdf-format)

Welkom Kees Zeelenberg

Wat zijn occupancy-modellen? Arco van Strien

Nieuwe plantenmonitoring. Baudewijn Odé

Nieuwe vissenmonitoring. Jan Kranenbarg

Aangepaste libellenmonitoring. Tim Termaat

Vlinders volgen voor betere bescherming. Chris van Swaaij

Verkenning Provinciale Natuurgraadmeters. Leo Soldaat

Proefschriften

Proefschrift Chris van Turnhout

Proefschrift Chris van Swaaij