Informatiebehoefte

Informatiebehoefte

De basis voor de hoge kwaliteit van de meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring is de grote duidelijkheid over de informatiebehoefte van de samenwerkingspartners. Deze informatiebehoefte is vastgelegd in meetdoelen. Meetdoelen verschillen in de mate waarin ze sturing geven aan de gegevensinwinning.
De gegevensinwinning van het NEM is gericht op de meetdoelen waarover de deelnemende partijen overeenstemming hebben bereikt. Een meetdoel is een concrete gegevensbehoefte die gebaseerd is op de uitvoering of evaluatie van het natuurbeleid.

Meetdoelen van het NEM

Internationale rapportageverplichtingen

 • Habitatrichtlijn/Vogelrichtlijn: landelijke trends in aantallen (sterke sturing)
 • Habitatrichtlijn/Vogelrichtlijn: verspreiding van soorten (sterke sturing)
 • Natura 2000: trends per Natura 2000-gebied (matige sturing)
 • Natura 2000: populatiegrootte per Natura 2000-gebied (matige sturing)
 • Natura 2000: trends in gezamenlijke Natura 2000-gebieden (matige sturing)
 • Habitatrichtlijn: Rode Lijst-status van typische soorten (matige sturing)
 • Habitatrichtlijn: trends in aantallen en verspreiding van soorten van Bijlage V (sterke sturing)
 • Trilateral Monitoring and Assesment Program: trends van vogels in het Waddengebied (sterke sturing)
 • Farmland Bird Index: landelijke trends van boerenlandvogels (sterke sturing)
 • Rode Lijsten: Rode Lijst-status van soorten (matige sturing)
 • Ramsar (wetlands): trends per Ramsargebied (geen sturing)
 • Convention on Biological Diversity: landelijke trends (geen sturing)
 • OSPAR Commission: landelijke trends (geen sturing)
 • African Eurasian Waterbird Agreement: landelijke trends (geen sturing)
 • Aviaire influenza: landelijke trend en verspreiding (sterke sturing)
 • Eurobats: landelijke trends (geen sturing)

Nationaal natuurbeleid – verantwoording naar Tweede Kamer (door rijk en provincies)

 • Broedsucces weidevogels en waddenvogels (matige sturing)
 • Schadesoorten: landelijke trends (geen sturing)
 • Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer: landelijke trends (sterke sturing)

Nationale graadmeters en bouwstenen voor beleidsvorming en -evaluatie

 • Kwaliteit van het agrarisch gebied: landelijke trends (geen sturing)
 • Kwaliteit hoofwatersystemen: trends van vogels (geen sturing)
 • Milieukwaliteit: landelijke en regionale trends (sterke sturing)
 • Klimaatverandering: landelijke trends en fenologische verschuivingen (geen sturing)
 • Natuurgraadmeters: landelijke trends, trends per provincie, per biotoop etc (geen sturing)
 • Stadsnatuur: landelijke trends (geen sturing)
 • invasieve exoten: landelijke trends (geen sturing)

Signalering op nationaal niveau – early warning system

 • General Surveillance van ggo’s: regionale trends (geen sturing)

Flexibiliteit

De meetnetten zijn gericht op de meetdoelen. In de praktijk blijken de prioriteiten in de informatiebehoefte voortdurend enigszins te veranderen. Daarmee wordt rekening gehouden door de meetdoelen zo nodig bij te stellen. Ook worden alle meetlocaties in een Geografisch Informatiesysteem op het CBS vastgelegd om andere toepassingen mogelijk te maken. Het NEM is dus geen starre set van meetnetten, maar streeft voortdurend naar optimale afstemming van meetnetten op de informatiebehoefte.