Informatiegebruik

Informatiegebruik

De belangrijkste toepassingen van het NEM zijn vooral op landelijk of regionaal schaalniveau, ten behoeve van landelijk en internationaal beleid. De volgende publicaties maken structureel gebruik van trendinformatie uit het NEM:

  • Natuur- en Milieubalans
  • Natuurverkenning
  • Compendium voor de Leefomgeving
  • Watersysteemrapportage
  • Rapportages over de vogelstand in de Waddenzee
  • Rapportages naar de EU over de Vogel- en Habitatrichtlijn en andere verplichte internationale rapportages over biodiversiteit

Overige toepassingen

Ook zijn de NEM-cijfers bruikbaar om de gunstige staat van instandhouding van soorten te bepalen, wat van belang is bij de toetsing van plannen in het kader van de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. Voor deze toepassing kunt u terecht bij het Natuurloket.

Tot slot worden de gegevens gebruikt in persberichten voor het grote publiek en voor speciale onderzoeken. Voorbeelden zijn de evaluatie van het Programma Beheer, onderzoek naar versnippering en onderzoek naar effecten van klimaatverandering.