Meetprogramma’s

Paddenstoelen
Meer meetprogramma’s

Paddenstoelen

Het meetprogramma paddenstoelen bestaat uit drie meetnetten. Alle drie de meetnetten worden geteld door vrijwilligers.

Het meetnet bospaddenstoelen loopt sinds 1998. Hierin zijn 4 typische soorten van oude eikenbossen en 134 overige soorten uit verschillende bostypes opgenomen. Alle soorten worden gemonitord in zowel loof-, naald- als gemende bossen en lanen op de pleistocene zandgronden en in de duinen.

Het meetnet moerassen en venen is in 2017 gestart. 7 typische soorten en 42 begeleidende soorten worden gemonitord in veenmosrietlanden, hoogvenen, vochtige heide en ven-oevers met een veenmosvegetatie, en hoogveenbossen.

Het meetnet zeereep is gestart in 2014. Hierin worden 6 typische soorten van witte duinen en grijze duinen in deze habitattypen gemonitord, tezamen met 18 begeleidende soorten.

Nieuws

Uit het veld