Meetprogramma’s

Vogels
Meer meetprogramma’s

Vogels

Aan de vogelmeetnetten van het NEM doen enkele duizenden waarnemers mee, die jaarlijks de vogels in één of meerdere gebieden in kaart brengen. De aanpak verschilt per telproject, maar is altijd systematisch, zodat de tellingen van jaar tot jaar vergelijkbaar zijn. In het stedelijk gebied telt men vanaf telpunten en in het buitengebied worden vogels binnen een telgebied in kaart gebracht. Sovon Vogelonderzoek Nederland werkt bij de meetnetten samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijkswaterstaat, het Ministerie van LNV en de provincies/BIJ12.

Het gaat om de volgende meetnetten:

SOVON

Sovon verzamelt gegevens over de verspreiding en aantalsontwikkeling van alle in het wild levende vogels in Nederland. Dat gebeurt via verschillende meetnetten: van de watervogels, broedvogels en vogels op slaapplaatsen.

Nieuws

Uit het veld